How Night Vision works?
กล้องตรวจการณ์กลางคืนทำงานอย่างไร?

กล้องตรวจการณ์กลางคืนในปัจจุบันนับเป็นยุทธปัจจัยที่สำคัญยิ่งในการเตรียมความพร้อมในการปฎิบัติการรบในทุกสาวะและเวลา อันเนื่องมาจากการบในปัจจุบันจะกระทำในตอนกลางคืนเสียส่วนใหญ่ ความพร้อมของบุคคลและเครื่องมือจึงเป็นส่วนหนึ่งซึ่งนำมาซึ่งความได้เปรียบ หรือเสียเปรียบในสมรูมิ ด้วยเหตุนี้ การศึกษาค้นคว้าข้อมูลในอุปกรณ์ดังกล่าวจึงเป็นสิ่งจำเป็นในการจัดหาเพื่อการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพให้มีความสามารถในการปฎิบัติการรบในเวลากลางคืนได้อย่างมีประสิทธิาพ

หลักการทำงานของกล้องมองกลางคืน (Night Vision Device)
กล้องมองกลางคืนจะรวบรวมแสงที่อยู่ในบริเวณโดยรอบ เช่น แสงดาว หรือแสงจันทร์ ซึ่งเป็นพลังงานแสง(Photon) นำมาเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้า(Electron) และทำการเพิ่มกำลังไฟฟ้าโดยไมโครแชนเนลเพลท(Microchannel Plate-MCP) แล้วจึงทำการเปลี่ยนกลับเป็นาพอีกครั้งที่แผ่นฟอสเฟอ(Phosphor screen)

 รูปประกอบแสดงการทำงานของกล้องกลางคืน